Piercing Portfolio

FullSizeRender (3).jpg

Fresh 

Photos of fresh piercings done by Kayla.
 

FullSizeRender (7).jpg

Healed

Photos of healed piercings done by Kayla.